Polityka prywatności firmy Modos operatora serwisu promy-retravel.pl, dla klientów dokonujących rezerwacji oraz odwiedzających strony internetowe.

1. Wstęp

Firma Modos (operator serwisu promy-retravel.pl), NIP: 697-119-76-81 jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Wszystkie wystąpienia słowa "firma" w tekście odnoszą się do firmy Modos. Dane kontaktowe firmy znajdują się na końcu niniejszej Polityki prywatności. Firma Modos szanuje prywatność Użytkownika i zobowiązuje się do ochrony jego danych osobowych.

Przedstawione poniżej witryny zwane są "Witrynami internetowymi" firmy:

inne, nie wymienione, oznaczone jako witryny internetowe należące do firmy Modos

Witryny internetowe firmy oraz inne interfejsy komunikacyjne (poczta elektroniczna, telefon, kontakt z pomocą techniczną, media społecznościowe oraz formy papierowe) zwane są poniżej "Usługami" firmy.

2. Zakres polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez firmę Modos, gdy Użytkownik jako klient i/lub osoba odwiedzająca Witrynę internetową firmy korzysta z Usług firmy. Niniejszy dokument, między innymi, zawiera informacje na temat celów, w jakich firma przetwarza dane osobowe Użytkownika, podmiotów, którym je udostępnia, a także praw Użytkownika związanych z jego danymi osobowymi.

Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania plików cookie przez firmę Modos można znaleźć w zakładce Cookies: polityka Cookies.

3. Jakie kategorie danych osobowych przetwarza firma Modos?

Firma Modos może przetwarzać, w zależności od wybranej rezerwacji, następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko
 2. data urodzenia
 3. grupa wiekowa (dzieci w przedziale 0 – 3 lat i 4 – 15 lat)
 4. płeć
 5. dane kontaktowe (adres, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego oraz adres e-mail)
 6. szczegółowe informacje dotyczące płatności (vouchery i typ płatności)
 7. liczba podróżujących dzieci (jeżeli jakieś podróżują)
 8. numer referencyjny rezerwacji
 9. informacje dotyczące planu podróży Użytkownika (cel i czas podróży, data przybycia i wyjazdu, liczba podróżnych, wybór kabiny lub fotela, numer kabiny, wstępne zamówienia (posiłki, napoje lub przekąski), wszelkie wypożyczone osłony boczne na łóżka lub łóżeczka dla dzieci, zwierzęta domowe (w zakresie, w jakim Użytkownik dostarczy informacji na ten temat), specjalne życzenia, w zakresie, w jakim Użytkownik dostarczy informacji na ten temat oraz wymagane ubezpieczenie od rezygnacji)
 10. informacje o pojeździe (rodzaj pojazdu (samochód osobowy, samochód kempingowy, rower i/lub przyczepa) oraz numer rejestracyjny pojazdu)
 11. historia rezerwacji
 12. narodowość
 13. informacje dotyczące paszportu lub innego dokumentu tożsamości
 14. informacje dotyczące listy gości (klient dokonujący rezerwacji i jego towarzysze podróży)
 15. numery identyfikacyjne zwierząt Użytkownika
 16. informacje o tym, kto deklaruje się jako rodzic osoby niepełnoletniej
 17. informacje o niepełnosprawności (w zakresie, w jakim Użytkownik dostarczy informacji na ten temat, jeżeli potrzebuje pomocy, cierpi na uszkodzenie słuchu, potrzebuje leków, wózka inwalidzkiego lub jest osobą niedowidzącą)
 18. pracodawca i stanowisko Użytkownika (dla podróżujących w klasie biznesowej)

4. Skąd firma Modos uzyskuje dane osobowe Użytkownika?

Firma Modos uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika, w trakcie rezerwowania biletu promowego, biletu autokarowego, wycieczki, kwater lub dokonywania jakiejkolwiek innej rezerwacji albo zakupu, lub podczas korzystania z Usług firmy w inny sposób (podczas odwiedzin w Witrynie internetowej firmy lub kontaktowania się z firmą).

Firma Modos gromadzi dane osobowe Użytkownika od biur podróży, które poinstruowały Użytkownika, aby przekazał firmie Modos dane osobowe. Informacje przetrzymywane są w kraju, w którym biuro podróży przechowuje dane osobowe.

5. Co się dzieje, jeśli Użytkownik nie przekaże firmie Modos danych osobowych?

Aby zarezerwować wycieczkę, korzystając z Usług firmy, Użytkownik musi podać swoje dane osobowe, w zakresie opisanym powyżej w Części 3(a) – (n). Jeżeli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, firma Modos nie będzie mogła wywiązać się ze zobowiązań umownych względem Użytkownika i, w konsekwencji, Użytkownik nie będzie mógł zarezerwować żadnej wycieczki, korzystając z Usług firmy.

6. W jakich celach firma Modos przetwarza dane osobowe i co stanowi podstawę prawną do takich czynności związanych z przetwarzaniem?

Firma Modos przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach opisanych poniżej. Dla każdego celu Firma Modos musi mieć podstawę prawną. Podstawą prawną może być np. (i) zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie, (ii) to, że przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub (iii) to, że firma Modos lub osoba trzecia ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, nad którym nie przeważa interes Użytkownika w zaprzestaniu przetwarzania jego danych osobowych. Przy każdym celu wykazanym poniżej zostanie określona podstawa prawa, na jakiej opiera się firma Modos.

Jeżeli za podstawę prawną dla wskazanego poniżej celu została uznana zgoda Użytkownika, firma Modos nie będzie przetwarzać jego danych osobowych dla tego celu, bez uzyskania takiej zgody. Ponadto, Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

 1. Świadczenie Usług związanych z wycieczkami, zakwaterowaniem i wynikających z umowy
  Modos wykorzystuje imię i nazwisko, datę urodzenia, grupę wiekową, płeć, dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności, liczbę podróżujących dzieci, numer referencyjny rezerwacji, informacje dotyczące planu podróży Użytkownika, informacje o pojeździe, historię rezerwacji, wykorzystane kody promocyjne i kody zabezpieczające oraz informacje o sprzedawcy, aby administrować i świadczyć Usługi związane z zarezerwowanymi wycieczkami, zakwaterowaniem, zamówieniami wstępnymi oraz inne Usługi zgodnie z Warunkami podróży oraz Warunkami transportu. Powyższe przetwarzanie danych osobowych opiera się na zobowiązaniu umownym wobec Użytkownika.
 2. Świadczenie Usług firmowych
  Firma Modos wykorzystuje imiona i nazwiska Użytkownika oraz jego dane kontaktowe do komunikowania się z Użytkownikiem, gdy użytkownik korzysta z wykupionych usług. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie firmy.
 3. Administracja
  Firma Modos wykorzystuje informacje dotyczące listy gości, aby administrować zwrotami, gwarancjami oraz reklamacjami klientów związanymi z rezerwacjami Użytkownika. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie firmy.
 4. Zgodność z obowiązkami prawnymi
  Firma Modos przetwarza: Przetwarzanie powyższych danych osobowych Użytkownika opiera się na zobowiązaniach prawnych firmy Modos.
 5. Zapewnianie pomocy pasażerom z niepełnosprawnością
  Firma Modos przetwarza informacje o niepełnosprawności, dostarczone przez Użytkownika, w celu zapewnienia Użytkownikowi niezbędnej pomocy w związku z zarezerwowanymi wycieczkami, zakwaterowaniem oraz Usługami świadczonymi przez firmę Modos. Przetwarzanie powyższych danych osobowych Użytkownika opiera się na bezpośredniej zgodzie Użytkownika.
 6. Ulepszanie Usług świadczonych przez Modos
  Aby poprawić świadczone przez firmę Usługi (w celu naprawy błędów, szybkiego i łatwego identyfikowania i rozwiązywania problemów z konwersją w Witrynie internetowej, zmiany interfejsu, dzięki czemu Użytkownik może uzyskać dostęp do wyszukiwanych informacji lub w celu zaznaczenia odpowiednich ofert w Witrynie internetowej), firma będzie wykorzystywać imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje związane z witryną na podstawie adresu IP Użytkownika, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, numer referencyjny rezerwacji oraz informacje dotyczące planu podróży, aby uzyskać statystyki dotyczące sposobu korzystania z Usług firmy przez Użytkownika. Firma pozyskuje te informacje za pośrednictwem ankiet dotyczących satysfakcji klienta i badań marketingowych, lub za pomocą analizy sposobu korzystania z Usług firmy przez Użytkownika. Kiedy firma wykorzystuje dane osobowe do poprawy swoich Usług, używa ich w formie połączonej w najwyższym możliwym stopniu. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie firmy.
 7. Zapobieganie nadużywaniu Usług
  Imię i nazwisko Użytkownika, jego adres i adres IP (odpowiednio do danego przypadku) mogą być używane przez firmę Modos w niezbędnym zakresie, by zapobiegać nadużyciom i kradzieżom kart kredytowych. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie firmy.
 8. Dostarczanie ofert, obniżek i aktualizacji na podstawie zakupu Użytkownika
  Ponadto firma używa imienia i nazwiska, danych kontaktowych i informacji na temat planu podróży Użytkownika w celu dostarczenia Użytkownikowi ofert, obniżek i aktualizacji na podstawie dokonanego przez niego zakupu. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie firmy.
 9. Marketing bezpośredni
  Firma Modos wykorzystuje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o planie podróży Użytkownika oraz historię rezerwacji, w zakresie, w jakim Użytkownik dostarczy tego rodzaju danych osobowych podczas korzystania z Usług firmy, w celu wysyłania newsletterów, ofert, istotnych informacji o świadczonych przez firmę Usługach oraz wiadomości przypominających o rozpoczętych, ale nieukończonych rezerwacjach. Firma wysyła powyższe informacje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej i innych form komunikacji elektronicznej. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie firmy.
  Użytkownik ma prawo do zrezygnowania w dowolnym momencie z otrzymywania marketingu bezpośredniego, zgodnie z tym, co opisano w Części 6 (i)–(j). W przypadku takiej rezygnacji firma Modos nie będzie już kierować do Użytkownika marketingu bezpośredniego.
 10. Rozpatrywanie reklamacji klientów oraz odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanie
  Firma wykorzystuje dane osobowe właściwe dla każdego konkretnego przypadku w celu rozpatrywania wszelkich reklamacji złożonych przez klienta lub odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszania. Przetwarzanie powyższych danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie firmy.

7. Komu firma udostępnia dane osobowe Użytkownika?

Aby realizować wyżej wymienione cele, firma Modos może udostępniać dane osobowe Użytkownika firmom obsługującym promy, przewoźnikom autobusowym, przewodnikom turystycznym, przedsiębiorstwom świadczącym usługi zakwaterowania oraz innym wykonawcom (gdy jest to konieczne do realizacji wycieczki zarezerwowanej przez Użytkownika), oraz:

8. Jak długo firma przechowuje dane osobowe Użytkownika?

Cel Rodzaj danych osobowych Okres przechowywania
Dostarczanie ofert, obniżek i aktualizacji na podstawie zakupu Użytkownika Imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o planie podróży i historia rezerwacji Do 2 lat po wygaśnięciu relacji klienckiej.
Ulepszanie Usług świadczonych przez firmę Modos Informacje związane z witryną na podstawie adresu IP i przeglądarki internetowej Użytkownika Przez 26 miesięcy od momentu skorzystania przez Użytkownika z Usług firmy.
Marketing bezpośredni Adres e-mail, sprzedawca, imię i nazwisko oraz poprzednie miejsca docelowe Przez cały okres subskrypcji newslettera firmy.
Świadczenie usług związanych z wycieczkami, zakwaterowaniem i wynikających z umowy Imię i nazwisko, data urodzenia, grupa wiekowa, dane kontaktowe, informacje o płatności, liczba podróżujących dzieci, numer referencyjny rezerwacji, informacje o planie podróży Użytkownika, informacje o pojeździe, numery identyfikacyjne zwierząt Użytkownika, sprzedawca, wykorzystane kody promocyjne i kody zabezpieczające Do 14 miesięcy po ukończeniu podróży.
Wykazywanie zgodności z obowiązkiem prawnym Informacje dotyczące paszportu lub innego dokumentu tożsamości oraz informacje o osobach, które zadeklarowały się jako rodzicie osób małoletnich Przez 3 miesiące w celu zapewnienia zdolności do wykazania uprawnionym organom zgodności z ordynacją w sprawie bezpieczeństwa na okrętach (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym.
Zgodność z obowiązkiem prawnym Imię i nazwisko, data urodzenia oraz informacje dotyczące paszportu lub innego dokumentu tożsamości (w odniesieniu do pasażerów objętych zakazem podróży) Do 6 miesięcy po zmianie listy pasażerów objętych zakazem podróży przez organy policji.
Administracja Informacje dotyczące listy gości Do 6 miesięcy po ukończeniu podróży.
Zgodność z obowiązkiem prawnym Informacje o niepełnosprawności Przez 1 miesiąc po ukończeniu podróży, w celu zagwarantowania zdolności do zapewnienia Użytkownikowi wymaganej pomocy w związku z zarezerwowanymi wycieczkami, zakwaterowaniem i wszelkimi innymi zamówieniami/zakupami, zgodnie z obowiązkami umownymi wobec Użytkownika oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listo-pada 2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.
Zgodność z obowiązkiem prawnym Informacje dotyczące płatności, imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer referencyjny zamówienia, plan podróży i informacje o pojeździe oraz numer członkowski w Klubie lojalnościowym Do 10 lat, zgodnie z ustawą o rachunkowości (Sw. Bokföringslag (1999:1078)) i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym.
Zgodność z obowiązkiem prawnym Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, grupa wiekowa, narodowość oraz informacje o niepełnosprawności Przez cały czas, dopóki statek nie dotrze do celu, a następnie przez 24 godziny zgodnie z ordynacją w sprawie bezpieczeństwa na okrętach (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) i/lub prawami i przepisami obowiązującymi na danym rynku lokalnym oraz Dyrektywą Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw Członkowskich Wspólnoty.
Rozpatrywanie reklamacji klientów oraz odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanie Wyłącznie istotne dane osobowe Tak długo, jak dane osobowe Użytkownika są w uzasadniony sposób potrzebne firmie Modos do rozpatrywania reklamacji klienta lub do odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanie (na ogół będzie to długość okresu przedawnienia).

9. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

Poniżej znajduje się podsumowanie praw Użytkownika wynikających z europejskich przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, a Użytkownik może skorzystać z nich, wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego dokumentu. Użytkownik może również skontaktować się z firmą za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie internetowej.

Ponadto, za każdym razem, gdy Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail dotyczącą rezerwacji dokonanej za pomocą Usług firmy, Użytkownik będzie mieć możliwość uzyskania dostępu do rezerwacji i dokonania aktualizacji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw Użytkownika należy skontaktować się z firmą (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej Polityki prywatności).

Należy pamiętać, że firma Modos zawsze rozpatrzy wniosek Użytkownika o skorzystanie z prawa w celu ustalenia jego zasadności. Żadne prawa wymienione poniżej nie są bezwzględne i mogą pojawić się wyjątki.

Oprócz poniżej przedstawionych praw Użytkownik ma zawsze prawo do zgłoszenia reklamacji w organie nadzorczym dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez firmę Modos.

 1. Prawo dostępu. Użytkownik, na żądanie, jest upoważniony do otrzymania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Modos, a także do otrzymania informacji uzupełniającej o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika przez tę firmę.
 2. Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do tego, by jego dane osobowe zostały poprawione i/lub uzupełnione, jeśli są nieprawidłowe i/lub niepełne.
 3. Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia prośby, by firma Modos usunęła jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących okolicznościach:
 5. Prawo do przenoszenia danych. W niektórych sytuacjach Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które przekazał firmie Modos w celu przesłania ich innemu usługodawcy, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub realizacji umowy.
 6. Ogólne prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Użytkownik ma ogólne prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania jego danych osobowych, które opiera się na uzasadnionych interesach firmy Modos. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw, firma Modos musi wykazać, że ma bardzo istotne uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania lub potrzebuje danych osobowych do zgłoszenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
 7. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli Użytkownik zgłosi taki sprzeciw, firma Modos nie będzie mogła dłużej przetwarzać jego danych osobowych w tych celach.

10. W jaki sposób można skontaktować się z firmą Modos?

Kontakt z firmą możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: