Regulamin przewoźnika - Polferries

Wstecz


Regulamin

WARUNKI PRZEWOZU
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu
(stanowiące integralną część Umowy Przewozu Pasażerów)


PASAŻEROWIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI PRZEWOZUPASAŻERÓW, ICH BAGAŻU I POJAZDÓW PROMAMI. WARUNKI TE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY PRZEWOZU ZAWIERANEJ POMIĘDZY PASAŻEREM I POLSKĄ ŻEGLUGĄ BAŁTYCKĄ S.A. W KOŁOBRZEGU ZWANĄ DALEJ PRZEWOŹNIKIEM.
-1-
 • Odpowiedzialność Przewoźnika wobec Pasażera i jego bagażu regulują przepisy Kodeksu Morskiego z dnia 18.września 2001r oraz odpowiednie przepisy prawa międzynarodowego w tym postanowienia Konwencji Ateńskiej z 1974 roku ze zmianami zawartymi w Protokole z 2002 roku do tej Konwencji w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (dalej zwaną "Konwencją").
 • Przewoźnik oraz jego Agenci są uprawnieni do korzystania z wszelkich zwolnień, praw i ograniczeń przyznanych Konwencją określającą warunki przewozu pasażerów oraz bagażu drogą morską, która to Konwencja ogranicza odpowiedzialność Przewoźnika tytułem śmierci, uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia (art. 7), utraty i/lub uszkodzenia bagażu z pojazdami włącznie (art.8) oraz zawiera specjalne postanowienia dotyczące kosztowności (art. 5).
-2-
 • Wszelkie stosunki pomiędzy Przewoźnikiem i Pasażerem zawsze podlegają wyłącznie niniejszym warunkom.
-3-
 • Przez umowę przewozu pasażera, bagażu i pojazdów Przewoźnik zobowiązuje się za opłatą, przewieźć droga morską pasażera i jego bagaż. Sprzedaż usług przewozowych jest prowadzona przez Morskie Biura Podróży - Polferries, Terminale Promowe oraz upoważnione do tego Biura Podróży.
 • Zalecane jest dokonywanie rezerwacji dla wszystkich rodzajów usług przewozowych nie później niż 24 godz. przed planowaną datą podróży. W przypadku ofert specjalnych wcześniejsza rezerwacja jest warunkiem skorzystania z oferty.
 • Usługi przewozowe sprzedaje się tylko na określoną datę podróży.
 • Pasażer uiszczając opłatę za usługę przewozową, potwierdza dokonany wybór.
 • Przewoźnik może powierzyć wykonanie umowy w całości lub częściowo innemu przewoźnikowi.
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnienia w przewozie pasażera i jego bagażu chyba, że zachodzi jego wina umyślna.
 • Przewoźnik nie zapewnia bezpośredniego połączenia promowego na trasie Kopenhaga-Świnoujście oraz Świnoujście-Kopenhaga, a jedynie pośrednie, łączone połączenie promowe na trasie Kopenhaga-Świnoujście via Ystad oraz Świnoujście-Kopenhaga via Ystad (prom + most). W cenie biletu łączonego Przewoźnik zapewnia bilet upoważniający wjazd pojazdem na most Oresund lub dla osób pieszych transfer autobusem do lub z Kopenhagi.
  • Osoba piesza, bez samochodu – Przewoźnik zapewnia transfer autobusem do lub z Kopenhagi. Informacje o przystankach autobusowych, autobusie oraz godzinie odjazdu, są przekazywane wraz z biletem promowym.
  • Dla osób podróżujących z samochodem – Przewoźnik zapewnia bilet (numer biletu) upoważniający wjazd pojazdem na most Oresund. Taki bilet (numer biletu) należy okazać (obsługa lub automat) na bramce zlokalizowanej przy wjeździe na most Oresund.
-4-
 • Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania Przewoźnikowi nazwisk pasażerów w momencie dokonywania rezerwacji. Nazwisko pasażera widniejące na dokumentach podróży musi zawsze być identyczne z nazwiskiem wpisanym w paszporcie pasażera lub innych dokumentach stwierdzających tożsamość. Przewoźnik odmówi przewozu osobie nie zarejestrowanej w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji. Ostateczne dane osób podróżujących muszą być podane nie później niż 24 godziny przez rozpoczęciem rejsu.
 • Bilet pasażerski ma postać zapisu cyfrowego (elektronicznego) w komputerowym systemie rezerwacyjnym użytkowanym przez Przewoźnika. Przewoźnik lub agent Przewoźnika informuje pasażera o numerze biletu lub na żądanie pasażera drukuje bilet wygenerowany przez komputerowy system rezerwacyjny. Bilet pasażerski stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i uiszczenia opłaty za przewóz.
 • Pasażer zobowiązany jest zapamiętać podany przy zakupie numer biletu i podać ten numer przy odprawie pasażerskiej na terminalu promowym. Pasażer nie powinien udostępniać numeru biletu innym osobom niż pasażer. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego udostępnienia przez nabywcę numeru biletu innym osobom niż pasażer.
 • Bilet pasażerski ma charakter biletu imiennego (uprawnia do przewozu jedynie osobę(y) której(ych) dane osobowe figurują na bilecie).
 • Pasażer nie może bez zgody Przewoźnika przenieść na osobę trzecią imiennego biletu pasażerskiego.
 • Przewóz zwierząt domowych jest regulowany odrębnymi przepisami i podlega dodatkowej opłacie.
-5-
 • Wykorzystanie usługi przewozowej może nastąpić w okresie 6 miesięcy od pierwotnie zadeklarowanej daty podróży, chyba, że warunki ofert specjalnych stanowią inaczej. Data rejsu może być zmieniona w w/w okresie pod warunkiem zarejestrowania zmiany w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji nie później niż 24 godziny przed planowaną datą podróży. Nie zgłoszenie zmiany w wyżej wymienionym terminie spowoduje brak możliwości realizacji usługi bez zwrotu kosztów. Po upływie 6 miesięcy bilet traci ważność bez prawa zwrotu opłaty za niewykorzystany przewóz, chyba, ze warunki ofert stanowią inaczej.
 • Każda zmiana w rezerwacji pociąga za sobą korektę poprzednio dokonanej opłaty do zera i sprzedaż nowej usługi po nowym kursie z dnia dokonania korekty. Zmiany w bilecie podlegają opłacie, Opłata nie jest naliczana w przypadku zmiany wartości biletu. Pierwsza zmiana w bilecie nie podlega opłacie.
 • W przypadku rezerwacji całej kabiny, pasażer zobowiązany jest zapłacić za wszystkie łóżka, nawet, gdy w kabinie przebywa mniej osób niż jest miejsc.
 • Pasażer może zrezygnować z całości lub części usługi przewozowej z zachowaniem prawa do częściowego zwrotu opłaty, pod warunkiem zarejestrowania rezygnacji w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem rejsu. Dokonując zwrotu opłaty Przewoźnik potrąca opłatę manipulacyjną. Późniejsze odstąpienie pasażera od umowy albo jego nieprzybycie na statek w oznaczonym czasie przed rozpoczęciem podróży nie stanowi podstawy roszczenia o zwrot uiszczonej opłaty za przewóz.
 • W przypadku sprzedaży na fakturę VAT zwrot należności może nastąpić tylko w miejscu wystawienia faktury VAT, natomiast przy pozostałej sprzedaży (paragon) zwrot należności możliwy w miejscu zakupu usługi przewozowej, w Morskim Biurze Podróży Polferries, na Terminalach Promowych lub w Centrali.
 • Nie dokonuje się zwrotów należności pieniężnych na promie.
-6-
 • Odpowiedzialność Przewoźnika rozciąga się wyłącznie na czas przewozu Pasażera oraz jego bagażu statkiem eksploatowanym przez Przewoźnika.
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia oraz usługi świadczone na lądzie przed wejściem na statek jak również po zejściu ze statku.
 • Przewoźnik nie odpowiada za szkody wynikłe z opóźnionego przyjścia/wyjścia promów do portu, anulowane rejsy lub zawinięcia do portów innych niż planowane, w przypadku problemów technicznych lub siły wyższej np. złych warunków atmosferycznych oraz innych czynników niezależnych od Przewoźnika.
-7-
 • Pasażer pieszy ma obowiązek stawienia się do odprawy najpóźniej 30 minut przed planowanym odejście promu. Odprawa dla pasażera pieszego kończy się na 30 minut przed planowanym odejściem promu. Pasażer zmotoryzowany ma obowiązek stawienia się do odprawy najpóźniej 120 minut przed planowanym odejście promu. Odprawa dla pasażera zmotoryzowanego kończy się na 30 minut przed planowanym odejściem promu. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w pojazdach zobowiązani są pozostać w gotowości do załadunku (po przejściu odprawy Armatorskiej) na 30 minut przed planowanym odejściem promu. Niestawienie się we właściwym czasie do odprawy Armatorskiej powoduje anulowanie rezerwacji i skreślenie z listy pasażerów bez możliwości zwrotu kosztów.
 • Pasażer podczas odprawy pasażerskiej na terminalu promowym zobowiązany jest podać ważny numer biletu oraz przedstawić ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy, a w przypadku rejsu okrężnego do powrotu do danego kraju.
 • Pasażer obowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego na statku oraz wykonywać wszelkie zarządzenia, stałe i doraźne, wydawane przez kapitana lub upoważnionych członków załogi. Pasażer może być zatrzymany w osobnym pomieszczeniu, jeżeli narusza porządek lub zagraża bezpieczeństwu statku.
 • Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia na prom Pasażera, pomimo opłaconej usługi przewozowej, który swym zachowaniem może spowodować zakłócenie porządku.
 • Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych swoim zachowaniem podczas podróży promem.
 • Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu osobie, która nie podała ważnego numeru, nie figuruje na bilecie jako pasażer, nie posiadającej wymaganych dokumentów.
 • Przewoźnik może odmówić przejazdu osobie, jeżeli jej wiek, stan zdrowia, stan psychiczny lub fizyczny, budzi obawy, co do zapewnienia bezpiecznego przewozu morzem.
 • Na Terminalu Promowym, na podstawie dokumentu tożsamości i numeru biletu, pasażer otrzyma kartę zaokrętowania, którą należy zachować w podróży i przy korzystaniu z urządzeń, które wykupił podczas zawierania umowy (np. kabina). Pasażer nie posiadający karty pokładowej nie zostanie zaokrętowany, a Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z takiego zdarzenia.
 • Osoby poniżej 17 lat mogą podróżować jedynie w towarzystwie osoby dorosłej. Dzieci do 7 lat mogą korzystać ze wspólnego miejsca w kabinie wraz z opiekunem.
-8-
 • Opłaty za usługi i czynności dodatkowe poza przewozem statkiem eksploatowanym przez Przewoźnika, jak i inne opłaty nałożone przez rząd lub też władze portowe ponosi pasażer, a w przypadku ich pokrycia przez Przewoźnika, Przewoźnik ma prawo żądać ich zwrotu od Pasażera.
-9-
 • Pasażer, który został zatrzymany przez władze w porcie wyjścia lub w porcie przeznaczenia z przyczyn leżących po jego stronie, nie ma prawa żądać od Przewoźnika zwrotu uiszczonej opłaty za przewóz czy też kosztów utrzymania oraz odpowiada wobec Przewoźnika tytułem wszelkich wydatków związanych z takim zatrzymaniem.
 • W przypadku wydania przez władze graniczne decyzji uniemożliwiającej zejście na ląd (względy wizowe lub inne) pasażer jest zobowiązany opłacić przejazd powrotny statkiem.
-10-
 • Kierowca pojazdu powinien posiadać, niezależnie od prawa jazdy i oryginału karty rejestracyjnej, również polisę ubezpieczeniową, międzynarodową kartę pomocy drogowej (tzw. Green Card) oraz oznaczenie kraju rejestracji pojazdu. Z obowiązku posiadania Green Card, zgodnie z przepisami unijnymi, zwolnieni są obywatele państw należących do Unii Europejskiej.
 • W czasie podróży promem pasażerom nie wolno przebywać w samochodzie ani na pokładzie samochodowym. Samochód winien być pozostawiony na biegu, mieć zaciągnięty hamulec ręczny, wyprostowane koła oraz być właściwie zamknięty przed dostępem osób trzecich.
 • Zabronione jest przewożenie benzyny w kanistrach i innych pojemnikach, butli napełnionych gazem propan-butan oraz innych niebezpiecznych materiałów czy też szkodliwych dla osób oraz dla statku towarów.
 • Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zakazu, o którym mowa w ustępie poprzednim.
 • Kolejność załadunku pojazdów oraz sposób ich rozmieszczenia na pokładzie samochodowym zależy wyłącznie od decyzji oficera ładunkowego.
 • Palenie tytoniu jest zabronione z wyjątkiem wyznaczonych miejsc na promie.
-11-
 • Za straty poniesione w wyniku śmierci lub szkody na osobie pasażera, a nie powstałe na skutek wypadku morskiego, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność jeżeli zdarzenie, które było przyczyną strat, powstało z winy lub niedbalstwa przewoźnika. Ciężar udowodnienia winy lub niedbalstwa przewoźnika spoczywa na poszkodowanym.
 • W razie uszkodzenia bagażu pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej przewoźnika lub jego agenta:

  a) w razie widocznego uszkodzenia bagażu:
  - w odniesieniu do bagażu kabinowego- przed albo w czasie opuszczania statku przez pasażera
  - w odniesieniu do każdego innego bagażu – przed albo w czasie przekazywania go pasażerowi

  b) w razie uszkodzenia bagażu, które nie jest widoczne, lub utraty bagażu – w ciągu 15 dni od dnia opuszczenia statku lub otrzymania bagażu albo od dnia, w którym takie przekazanie bagażu przez przewoźnika powinno było nastąpić.

  W razie gdy pasażer nie zastosuje się do przepisów niniejszego artykułu, domniemywa się, że otrzymał swój bagaż nieuszkodzony, jeśli nie zostanie udowodnione inaczej.
 • Powództwo o odszkodowanie tytułem śmierci lub urazów ciała lub rozstroju zdrowia Pasażera może być wniesione przeciwko Przewoźnikowi wyłącznie na warunkach określonych Konwencją Ateńską.
-12-
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności tytułem utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, dzieł sztuki i innych kosztowności o ile nie zostały one złożone Przewoźnikowi w depozycie. Odpowiedzialność Przewoźnika jest ograniczona.
 • Przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 1% zadeklarowanej wartości przedmiotów.
-13-
 • W razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażer obowiązany jest, o ile to możliwe, bezzwłocznie zawiadomić Przewoźnika o wypadku, który je spowodował. Pasażer obowiązany jest ponadto zgłosić swe roszczenie do Przewoźnika na piśmie najpóźniej w ciągu piętnastu dni od zejścia ze statku. Domniemywa się, że pasażer, który nie dopełnił obowiązków przewidzianych j.w., ukończył podróż zdrów i cały.
 • Powództwo o odszkodowanie tytułem śmierci lub urazów ciała lub rozstroju zdrowia Pasażera może być wniesione przeciwko Przewoźnikowi wyłącznie na warunkach określonych Konwencją Ateńską.
 • Wszelkie roszczenia o odszkodowanie tytułem śmierci lub urazów ciała lub rozstroju zdrowia Pasażera lub też utraty lub uszkodzenia bagażu ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat od dnia zdarzenia.
-14-
 • Pasażer ma prawo do przewiezienia, bez dodatkowych opłat, bagażu podręcznego do 50 kg. Bagaż przekraczający ciężar 50 kg traktowany będzie jako ładunek i przewożony na podstawie dokumentu przewozowego po opłaceniu frachtu, naliczanego wg obowiązującej na danej linii taryfy ładunkowej. Pasażer jest odpowiedzialny za poinformowanie Przewoźnika o bagażu/rzeczach osobistych przekraczających powyższy limit. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zakwalifikowania jako ładunek, za który należna jest opłata frachtowa, wszelkiego bagażu przewożonego niezgodnie z niniejszymi warunkami. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewypełnienia powyższych wymagań przez pasażera.
 • Przewoźnik, jego przedstawicielstwa oraz załoga nie odpowiadają za zagubiony lub zniszczony bagaż. Przedmioty pozostawione przez Pasażera, którego nie można zidentyfikować, Przewoźnik przechowuje przez okres 3 miesięcy. Przewoźnik zastrzega, iż w przypadku nieodebrania znalezionej rzeczy w ciągu 6 miesięcy, rzeczy znalezione zostaną przekazane organizacji charytatywnej wybranej przez Przewoźnika albo zlikwidowane.
 • Przewoźnikowi służy na bagażu, dopóki nie wydał go pasażerowi, ustawowe prawo zastawu na zabezpieczenie roszczeń z umowy przewozu. Przewoźnik może zatrzymać bagaż do czasu zaspokojenia lub odpowiedniego zabezpieczenia swoich roszczeń.
-15-
 • Zabronione jest przewożenie benzyny w kanistrach i innych pojemnikach, butli z gazami.
 • Na promie nie ma możliwości podłączenia samochodu do instalacji 230V.
-16-
 • Postanowienia zawarte w aktualnym cenniku Przewoźnika stanowią integralną część umowy przewozu. W przypadku sprzeczności obowiązują postanowienia niniejszych Warunków.

SDR - jednostka obliczeniowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Lipiec 2020 r.Wstecz

Prom
Zawsze dobra cena

Wybierz bezpieczne rezerwacje biletów promowych. Gwarancja ceny przewoźnika, terminu oraz miejsca na promie przy potwierdzonej rezerwacji dla rejsów pasażerskich.

Telefon

Rezerwacja telefoniczna

pn-pt: 8:00-17:00, so: 9:00-13:00

tel. 570 006 336


Wypełnij formularz rezerwacji i przejdź dalej aby dokonać rezerwacji biletu promowego lub poznać ceny dla wybranego rejsu.

Rezerwacja telefoniczna
Tel.: 570 006 336

Rezerwacja telefoniczna
pn-pt: 8:00-17:00,
so: 9:00-13:00

Rezerwacja biletów promowych / InformacjaTelefon: 570 006 336

Góra