Regulamin przewoźnika - Smyril Line

Wstecz


Regulamin

Ogólne warunki rezerwacji i przewozu pasażerów
19.09.2008
Smyril Line

Pasażerowie są zobowiązani do zapoznania się z warunkami rezerwacji i przewozu pasażerów i ładunków.
1. PASAŻEROWIE

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej 98/41, dekretem prezydialnym Islandii i międzynarodowymi ustaleniami organizacji SOLAS w celu dokonania rezerwacji należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko wszystkich podróżnych
 2. numerów paszportów wszystkich podróżnych
 3. daty urodzenia (ważne w przydzielaniu zniżek)
 4. markę i numer rejestracyjny pojazdu
 5. terminy rejsów oraz tras
 6. rodzaj rezerwowanych świadczeń (np. kuszeta lub kabina)
2. KONTAKT Z PASAŻERAMI
 1. Agenci zobowiązani są do pobrania kontaktu z Klientem przed wypłynięciem i w trakcie trwania całego wyjazdu. Utrzymanie kontaktu jest konieczne ze względu na możliwe ewentualne zmiany w wypłynięciach promów, anulacje rejsów lub inne nie określone sytuacje losowe związane z samym rejsem
 2. Obowiązkiem Agenta jest poinformowanie o tym Klienta i zapisanie danych kontaktowych pasażera. W przypadku odmowy podania ww. danych adresowych i telefonów odpowiada sam pasażer. W takich przypadkach Firma Modos (Operator serwisu Retravel.pl) i Armator nie odpowiadają za zaistniałe problemy i nie dokonują żadnych refundacji:
  1. za niewykorzystany bilet, zakup nowego biletu na inny rejs lub inne linie
  2. rezerwację hotelu
  3. inne osobiste wydatki lub koszty
3. ZAOKRĘTOWANIE I ODPRAWA (TZW. CHECK-IN)
 1. Zaokrętowanie rozpoczyna się na 2-3 godziny przed planowanym odpłynięciem promu
 2. Pasażerowie maja obowiązek zgłosić się do odprawy biletowej w odpowiednim biurze portowym Armatora na 2-3 godziny przed planowanym odpłynięciem promu
 3. Armator zastrzega sobie prawo do anulowania biletów bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu w przypadku nie dotrzymania tego terminu przez pasażerów
 4. Pasażerowie zobowiązani są posiadać wszelkie konieczne dokumenty podróży (bilety lub fax-vouchery), a w przypadku ich braku Armator ma prawo odmówić pasażerom prawa zaokrętowania
 5. W przypadku zatrzymania Pasażera/ów przez np.: Służby Graniczne, Celne, Weterynaryjne (osoby podróżujące ze zwierzętami) lub inne danego kraju i nie skorzystanie z tego powodu z rejsu, nie przysługuje zwrot należności za nie wykorzystany bilet
4. ROZKŁADY REJSÓW, CENY I ZNIŻKI
 1. Podane w rozkładach rejsów godziny wypłynięć i przypłynięć są godzinami wg czasu miejscowego. Godzina przybycia promu do portu docelowego może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Armatora (np. pogoda sztormowa)
 2. Cena biletu zawiera cenę przepłynięcia ,nie zawiera cen posiłków i napojów na promie
 3. Bilety wystawia się na konkretne nazwisko pasażera i nie można ich przekazywać lub odstępować osobom trzecim
 4. Oferty specjalne i zniżki nie podlegają kumulacji
 5. Ceny dla grup oraz na fracht - na zapytanie
5. RODZAJE BILETÓW
 1. Armator wystawia dla wszystkich pasażerów BILETY FAXOWE do wymiany przez Pasażera w biurze portowym przed rejsem (wysyłane faxem lub e-mailem do pasażerów)
 2. Potwierdzenie rezerwacji wydane przez Firmę Modos (Operator serwisu Retravel.pl) nie jest biletem i nie uprawnia do podróżowania
6. ZMIANY W WYPŁYNIĘCIACH I CENACH
 1. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu rejsów (daty lub godziny), a także anulacji wypłynięcia np.: ze względu na siły wyższe np.: złe warunki pogodowe, strajki, awarie itp.
 2. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach uzasadnionych wyższą koniecznością jak np. drastyczne i nagłe zmiany cen paliw, itp.
 3. Jednakże w przypadku zmian w potwierdzonych rezerwacjach lub sprzedanych biletach gwarantuje transport w innym terminie
 4. W przypadku zmiany portu wypłynięcia, zmiany środka transportu lub anulacji rejsu nie dokonuje on zwrotów dodatkowych kosztów poniesionych przez pasażera tzn. dojazdu do innego portu (np. paliwo, autostrady), telefony, hotele, parkingi, rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu nie stawienia się do pracy, itp.
 5. Armator będzie dokładał wszelkich starań aby zagwarantować pasażerowi podróż w takich samych warunkach na jakie miał wykupiony bilet
7. DZIECI I MŁODZIEŻ
 1. Dzieci poniżej 6 roku życia podróżują bezpłatnie bez prawa do własnego miejsca siedzącego lub leżącego, jednakże muszą być zgłoszone w rezerwacji. W przypadku chęci zarezerwowania dla dziecka do 6 lat własnego miejsca do siedzenia lub leżenia Armator przyznaje 50% rabatu od cen dla dorosłych na te świadczenia. Dzieci w wieku od 6 do 15 lat maja prawo do zniżki 50% na wszystkie świadczenia
 2. Wszystkie dzieci muszą podróżować w towarzystwie co najmniej jednej osoby dorosłej, która nie korzysta z żadnej zniżki
 3. Dzieci i młodzież do lat 18 nie mogą podróżować same, bez opieki osoby dorosłej. Jeżeli ich podróż jest konieczna muszą przesłać wraz z rezerwacją zaświadczenie - zgodę od rodziców lub opiekunów potwierdzoną notarialnie
8. BAGAŻ
 1. Pasażerowie mogą pozostawiać swój bagaż w samochodzie, powinni jednak zabrać ze sobą rzeczy przydatne na czas podróży, gdyż podczas rejsu nie będą mieli dostępu do pokładu samochodowego
 2. Armator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodach, zagubione, skradzione lub pozostawione przez pasażerów na pokładach. Każdy bagaż musi być czytelnie opisany
 3. W recepcjach promów można dodatkowo skorzystać za dodatkową opłatą z sejfów lub skrytek
 4. Bagaż może zawierać tylko i wyłącznie przedmioty osobiste, nie może zawierać broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
9. DOPŁATY W KABINACH

W przypadku wykorzystania kabiny dla mniejszej liczby osób niż przewidziano nalicza się:

 1. 100% dopłaty do kabiny za niewykorzystane miejsce De Luxe oraz Suite
 2. 75% dopłaty do kabiny 2-osob. za niewykorzystane miejsce
 3. 75% dopłaty do kabiny 3 osobowej, która jest wykorzystana jako 2-osob.
 4. 50% dopłaty za niewykorzystane miejsce do kabiny 4-osob. wykorzystanej jako 2 lub 3 osob.
10. PIENIĄDZE I KARTY PŁATNICZE
 1. Walutą obowiązującą na promach jest Euro
 2. Sklepy i restauracje pokładowe oprócz gotówki akceptują również karty kredytowe różnego typu
 3. W przypadku płatności kartą, sprzedawca może wymagać okazania paszportu
11. BILETY Z OTWARTĄ DATĄ POWROTU (TZW. OPEN)
 1. Linie promowe Smyril Line nie oferują i nie rezerwują biletów z nieokreśloną datą powrotu. Bilet w dwie strony musi być datowany
 2. Możliwa jest zmiana terminu w bilecie datowanym - więcej informacji w punkcie "Anulacje i zmiany"
12. WARUNKI PŁATNOŚCI

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić zaliczkę na bilet lub wykupić go całkowicie.

 1. Przy rezerwacji do 60 dni przed rejsem należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości biletu wg terminu na potwierdzeniu
 2. Dopłata do całości w przypadku biletu zaliczkowanego winna nastąpić na 30 dni przed rejsem
 3. Przy rezerwacjach składanych poniżej 60 dni przed rejsem należy dokonać całkowitej wpłaty za bilet
 4. Bilety do kwoty ok. 1000 Euro bez względu na termin rejsu będą rozliczane i sprzedawane w momencie rezerwacji, bez wcześniejszego zaliczkowania
 5. płatności dokonuje się w złotówkach wg kursu sprzedaży w banku PEKAO S.A. na dzień dopłaty do całości
 6. całość biletu przeliczona będzie na złotówki wg kursu jaki będzie obowiązywał na dzień dopłaty-wykupienia (bilet nie będzie przeliczany wg kursu z dnia zaliczkowania)
13. ANULACJE I ZMIANY - PRZEPRAWY PROMOWEJ

Wszelkie anulacje lub zmiany muszą być dokonywane pisemnie. Anulacje i zmiany są przyjmowane w godzinach pracy biura Firmy Modos (Operatora serwisu Retravel.pl)

 1. W przypadku anulacji rezerwacji do 61 dni przed datą wypłynięcia - 40 EURO potrącenia za każdą osobę
 2. Anulacja na 60 - 15 dni przed wypłynięciem - 50% potrącenia z wartości biletu, nie mniej niż 40 EURO potrącenia za każdą osobę
 3. Anulacja na 14 dni - 7 dni przed wypłynięciem - 75% potracenia z wartości biletu, nie mniej niż 40 EURO potrącenia za każdą osobę
 4. Anulacja poniżej 7 dni przed wypłynięciem lub nie pojawienie się na odprawę biletową - 100% potrącenia
 5. Każdorazowa zmiana do 61 dni przed wypłynięciem w rezerwacji powoduje naliczenie opłaty 40 Euro od osoby, zmiana poniżej 61 dni przed wypłynięciem jest traktowana jako anulacja rezerwacji
 6. W przypadku błędnego podania i wpisania nazwiska pasażera nie dokonuje się zmiany blankietu biletu lecz nanosi się ją na bilet
 7. Nie ma możliwości zmian w biletach w czasie poniżej 7 dni przed wypłynięciem. Niewykorzystany bilet przepada
 8. Podstawą do zwrotu pieniędzy dla klienta jest pierwotna data rezerwacji (wypłynięcia i powrotu). Np. wypłyniecie sierpień - klient przesuwa termin na listopad i chce anulować rezerwację we wrześniu - nie ma podstaw do zwrotu pieniędzy! To samo dotyczy zwrotu za niewykorzystany powrót
14. UWAGA

opłaty za zmianę liczone są od osoby!

15. USŁUGI MEDYCZNE
 1. Usługi medyczne lekarza pokładowego są bezpłatne tylko wówczas, jeśli obejmują pomoc w nagłych przypadkach, w przypadku choroby morskiej lub leczenia ambulatoryjnego urazów, które powstały w trakcie rejsu na pokładzie statku
 2. Każda z podróżujących osób powinna znać swój stan zdrowia i ona też ponosi odpowiedzialność za ewentualne komplikacje zdrowotne. Przypominamy o zabraniu właściwych dla swojego schorzenia medykamentów
 3. W każdym innym przypadku lekarz będzie pobierał odpowiednie honorarium
16. UBEZPIECZENIE
 1. Bilety i vouchery nie obejmują ubezpieczenia na czas trwania pobytu klienta poza granicami kraju. Klient musi wykupić sobie osobną polisę w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym
 2. Bilety i vouchery nie są objęte ubezpieczeniem od kosztów anulacji, ewentualnej rezygnacji i utraty bagażu. Tego typu polisy można wykupić dodatkowo
 3. Pasażer jest ubezpieczony przez Przewoźnika tylko na czas przebywania na jego jednostce. Ubezpieczenie nie obowiązuje, jeżeli jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 4. Pasażer musi ściśle przestrzegać regulaminów obowiązujących na danych jednostkach i terminalach
 5. Aby otrzymać ewentualne odszkodowania od Przewoźnika, klient musi posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane na miejscu przez Kapitana lub lekarza pokładowego
 6. Pasażer odpowiada za uszkodzenia jednostek przy załadunku i wyładunku pojazdów na pokład
17. ZAGUBIENIE BILETU

W przypadku zagubienia biletu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro Firmy Modos (Operator serwisu Retravel.pl). Bilet zagubiony uznaje się za wykorzystany, a nowy należy ponownie zakupić z własnych środków.

18. ZWIERZĘTA DOMOWE
 1. Zwierzęta domowe przewożone są bezpłatnie, jednakże muszą przebywać na pokładzie promu w specjalnie wyznaczonych kojcach i posiadać wszystkie aktualne badania i szczepienia
 2. Właściciel osobiście odpowiada za higienę i karmienie swego ulubieńca i robi to na własny koszt
19. SKARGI I ZAŻALENIA
 1. Wszelkie reklamacje należy odsyłać do Firmy Modos (Operator serwisu Retravel.pl) w formie pisemnej najdalej do siedmiu dni po zakończeniu "problemowego" rejsu. W przypadkach spornych rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy dla Firmy Modos (Operator serwisu Retravel.pl) (w Polsce) lub Armatora (wskazany kraj)
 2. Odpowiedzi na skargi będą przekazywane tą samą drogą jaką były składane
 3. W przypadku roszczeń dotyczących stanu kabin lub innych zamówionych świadczeń należy posiadać notatkę potwierdzającą faktyczny stan potwierdzony przez Oficera DyżurnegoWstecz

Prom
Zawsze dobra cena

Wybierz bezpieczne rezerwacje biletów promowych. Gwarancja ceny przewoźnika, terminu oraz miejsca na promie przy potwierdzonej rezerwacji dla rejsów pasażerskich.

Telefon

Rezerwacja telefoniczna

pn-pt: 8:00-17:00, so: 9:00-13:00

tel. 570 006 336


Wypełnij formularz rezerwacji i przejdź dalej aby dokonać rezerwacji biletu promowego lub poznać ceny dla wybranego rejsu.

Rezerwacja telefoniczna
Tel.: 570 006 336

Rezerwacja telefoniczna
pn-pt: 8:00-17:00,
so: 9:00-13:00

Rezerwacja biletów promowych / InformacjaTelefon: 570 006 336

Góra