Regulamin przewoźnika - KŻP

Wstecz


Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedaż i rezerwację biletów prowadzi biuro spółki "Kołobrzeska Żegluga Pasażerska" Sp. z o.o. w Kołobrzegu, bileterzy w kasach biletowych na terminalu przy statku "Jantar", oraz upoważnione przedstawicielstwa Przewoźnika.
 2. Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstępowany osobom trzecim. Ważny jest na oznaczony rejs.
 3. Wystawiając bilet Przewoźnik zgadza się przewieźć pasażera zgodnie z Regulaminem Przewozów, z którym pasażer zobowiązany jest zapoznać się przed wykupieniem biletu. Regulamin Przewozów stanowi integralną część umowy przewozu, która zostaje zawarta z chwilą wydania biletu i uiszczenia opłaty za przewóz. Regulamin Przewozów jest zamieszczony w bilecie oraz wywieszony w ogólnodostępnych miejscach na statku i w miejscach sprzedaży biletów. Pasażer odbierając bilet, akceptuje dane zawarte w bilecie.
 4. Pasażerowie posiadający bilet powrotny bez określonej daty przejazdu zobowiązani są do dokonania wcześniejszej rezerwacji w miejscach sprzedaży biletów.
 5. Bilet spełnia wymogi faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Nie dokonuje się zwrotów finansowych na statku.
 7. Bilet należy zachować przez cały okres trwania podróży i okazywać na każde wezwanie.
 8. Grupa liczona jest od minimum 15 osób.

II. ODPRAWA ARMATORSKA

 1. Pasażerowie powinni zgłosić się do odprawy granicznej odbywającej się w miejscu wyznaczonym, nie później niż jedną godzinę przed odejściem statku. Przewoźnik nie gwarantuje przewozu z dokonaną rezerwacją miejsc w przypadku późniejszego zgłoszenia się pasażera.
 2. Vouchery powinny być wymienione na bilety na terminalu w Kołobrzegu.
 3. W czasie zaokrętowania, pasażerowie proszeni są o przedstawienie ważnego biletu z właściwą datą rejsu.
 4. Pasażerowie, po ukończeniu formalności związanych z odprawą graniczną, powinni być gotowi do zaokrętowania nie później niż 30 minut przed planowanym odejściem statku.
 5. Osoby poniżej 16 lat mogą podróżować jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Pasażerowie mają obowiązek wypełniania kart embarkacyjnych przed rozpoczęciem odprawy granicznej.
 7. Statek odpływa i przypływa do Terminalu Odpraw w Porcie Kołobrzeg.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Przewoźnik nie odpowiada za szkody spowodowane opóźnionym przyjściem, opóźnionym wyjściem statku z portu, nie zawinięciem statku do portu zgodnie z planem rejsu lub anulowaniem rejsu w przypadku zaistnienia awarii technicznej statku, siły wyższej, złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczny rejs lub zaistnienia innych czynników niezależnych od Przewoźnika uniemożliwiających rejs. W przypadku odwołania rejsu lub zmiany rejsu z wyżej wymienionych przyczyn Przewoźnik nie gwarantuje noclegu oraz nie rekompensuje pasażerom dodatkowych kosztów z wyjątkiem zwrotu uiszczonej należności za odwołany rejs w przypadku rezygnacji przez pasażera.
 2. W przypadku anulowanego rejsu Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne Pasażera z powodu straconego czasu.
 3. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych jego zachowaniem podczas podróży.
 4. Dowództwo statku może odmówić przyjęcia na pokład pasażera (mimo, że posiada on ważny bilet), który swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i porządkowi.
 5. Przewoźnik, jego przedstawicielstwa oraz załoga, nie odpowiadają za zagubiony lub zniszczony bagaż, który nie został oddany Przewoźnikowi na przechowanie.
 6. Wszelkie skargi dotyczące obsługi na statku należy kierować do biura Przewoźnika: 78-100 Kołobrzeg, ul. Morska 2 w ciągu 14 dni od zakończenia podróży pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.
 7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmian rozkładu rejsów i cennika bez specjalnego uprzedzenia.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje powstałe w przypadku, gdy pasażer nie spełnia wymogów paszportowo - wizowych wymaganych przez służby graniczne.
 9. Zwroty biletów dokonane w terminie krótszym niż 24 godziny przed rejsem nie będą honorowane zwrotem pieniędzy przez Przewoźnika. W pozostałych przypadkach Przewoźnik ma prawo do potrącenia 10% wartości biletu tytułem opłaty manipulacyjnej.
 10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez pasażera przepisów celnych i granicznych.
 11. Nie dokonuje się zwrotu za bilety zagubione lub zniszczone.

IV. INNE

 1. Przewoźnik nie oferuje usług przewozu małych zwierząt domowych. W wyjątkowych przypadkach Przewoźnik może przyjąć do przewozu ww. zwierzęta za opłatą 25% ceny podstawowej biletu osoby dorosłej. Pasażer zobowiązany jest do załatwienia we własnym zakresie wszelkich przepisów weterynaryjnych danego kraju, oraz dokumentów niezbędnych do przewozu zwierząt. Pasażer jest zobowiązany by zwierzęta domowe były pod jego stałym nadzorem i nie stanowiły zagrożenia dla innych podróżnych.
 2. Przewoźnik nie oferuje usług przewozu ładunku. W szczególnych przypadkach przyjmuje się do przewozu ładunki za specjalnie na tę okazję ustaloną opłatą. Wszelkie formalności związane z odprawą graniczno - celną ładunku spoczywają na właścicielu ładunku.
 3. Przewoźnik gwarantuje przewóz wyłącznie bagażu podręcznego do wagi 10 kg. W przypadku gdy waga bagażu jest wyższa Przewoźnik ma prawo do pobrania opłaty 20% ceny podstawowej biletu osoby dorosłej.
 4. Przewóz bagażu podróżnego i/lub ładunku bez osoby towarzyszącej jest wykluczony.
 5. Przewoźnik nie gwarantuje przewozu pasażerów w przypadku posiadania biletów bez określonej daty powrotu.
 6. Pasażer zatrzymany przez władze w porcie wyjścia lub przeznaczenia z przyczyn leżących po jego stronie (względy wizowe lub inne) nie ma prawa żądać od Przewoźnika zwrotu uiszczonej opłaty za przewóz oraz odpowiada wobec Przewoźnika za wszelkie wydatki związane z jego zatrzymaniem.
 7. Odpowiedzialność Przewoźnika rozciąga się wyłącznie na czas przewozu pasażera na statku Przewoźnika.
 8. Pasażer obowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego na statku oraz wykonywać polecenia załogi statku.
 9. Pasażerowi nie wolno przewozić niebezpiecznych towarów.
 10. Informujemy, że Armator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodne z wymogami kodeksu morskiego.
 11. Bilety sprzedawana w taryfach specjalnych, promocyjnych i łączonych nie podlegają zwrotom.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu morskiego oraz postanowienia Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzonej w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r.Wstecz

Prom
Zawsze dobra cena

Wybierz bezpieczne rezerwacje biletów promowych. Gwarancja ceny przewoźnika, terminu oraz miejsca na promie przy potwierdzonej rezerwacji dla rejsów pasażerskich.

Telefon

Rezerwacja telefoniczna

pn-pt: 8:00-17:00, so: 9:00-13:00

tel. 570 006 336


Wypełnij formularz rezerwacji i przejdź dalej aby dokonać rezerwacji biletu promowego lub poznać ceny dla wybranego rejsu.

Rezerwacja telefoniczna
Tel.: 570 006 336

Rezerwacja telefoniczna
pn-pt: 8:00-17:00,
so: 9:00-13:00

Rezerwacja biletów promowych / InformacjaTelefon: 570 006 336

Góra